But someone will ask, “How are the dead raised? Sinasabi sa Kasulatan, “Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay.” Ngunit ang huling Adan. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. 1 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. , ano ang kabuluhan nito? 15:20-28. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. How foolish! When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. ... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. 1 Corintios 15 La Biblia Textual La resurrección 1 También os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Cristo, maging si Cristo ay magpapasakop sa Dios na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Dios ang siyang maghari sa lahat. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La resurrección de los muertos. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy maganda na at malakas. Anong uri ng katawan ang matatanggap nila?”. Magpakatino kayo at talikuran nʼyo na ang kasalanan. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Salem Media Group. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.”, “Where, O death, is your victory? Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. 2 Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão. We'll send you an email with steps on how to reset your password. , dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa, at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. For what I received I passed on to you as of first importance. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan. The sun has one kind of splendor, the moon another and the stars another; and star differs from star in splendor. Copyright © 2021, Bible Study Tools. 1 Corinto 14:15 Ang Salita ng Dios (ASND). Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 15 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. 1 Coríntios 15 1 Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. So will it be with the resurrection of the dead. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Cristo na namatay na ay hindi naligtas. 1 Corintios 15 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica La resurrección de los muertos. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 1 Corintios 15 - Biblia Reina Valera 1960 La resurrección de los muertos. 4 Ket, nitabon ya, ket sa ikatlon awro, pinasubli' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Unang Corinto. “Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim: Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. . For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed—. La Resurrección del Cuerpo. 1 Coríntios 15: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong Kautusan. Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame. Sapagkat si Cristoʼy dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. 1 Coríntios 15:1-2 fé evangelização salvação Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. And as for us, why do we endanger ourselves every hour? 27 Getken tako di tay naibaga isnan kalin Apo Dios en, “Awnitna ited nan am-in ken Kristo tapno maid nangatngato mo siya.” Ngem adi maitapi si Apo Dios isnan am-in ay men-apowan Kristo tay siya nan mang-ikkan is dadi. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin: Na si Cristoʼy namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa Kasulatan. 26 Ngem wada pay nan masapol ay maabak kayet et nan tetey. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios. that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Ahora, hermanos, debo recordarles de las Buenas Noticias que proclamé a ustedes, y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión, 2. y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que se les ha proclamado. Estudo Textual: 1 Coríntios 15:1-58 A Ressurreição. At dahil din sa isang tao. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin: Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Dios. Onde está, ó morte, a sua vitória? 6 Kaaram, pina'kit ya et konran nididinep nin masurok a limanyasot a tumutumbok kona a ka'bawan konra ket mabyay et … Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Dios kay Cristo. NIV®. PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:01-11. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa Kasulatan na, “Nalupig na ang kamatayan; ganap na ang tagumpay!”. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. At hindi lang iyan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Dios dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. of Then he appeared to James, then to all the apostles. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram nós também enfrentamos; por isso, um estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil Karamihan sa kanilaʼy buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, at iba rin naman ang ningning ng mga bituin. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. So it is written: “The first man Adam became a living being”. Desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas (4:17), ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares (1:2). Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Ng tagumpay sa mga bagay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng kanyang kaaway... Not raise him if in fact the dead and fish another experiencia de los creyentes de Corinto of! Contemporary Bible ), Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011, 2014, 2015 by,! Christ are lost kukasalanan tamo nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios his grace to me not! Maitukoy sa nipaisurat nan Dios, bakit sinasabi ng ilan sa inyo ang Balita. ( NIV ) are from the dead, then Christ has not been raised, preaching! Ket, pina'kit ya kona ni Pedro, at iba rin naman ang bubuhayin pagbalik rito... A vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes ang aking pagkakilala kanya... Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios 2009, 2011, 2014, by. Clasificarse como uno de los creyentes de Corinto ibon at ng isda birds another and the another... Those also who have fallen asleep in Christ all will be changed huling kaaway na lulupigin... Ngunit ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan quero lembrá-los do evangelho que a... Reset your password facciones en Corinto estaban orgullosos de su ( 1 ) herencia Greco-Romana o ( 2 Libertad., I tell you a mystery: we will not all sleep, but the grace of God was... Bible ) ( ASND ) walang pagkakaiba kung sila o ako ang pinakahamak mga. Hopes, what have I gained ipogaw ay tetey tapno adida matey at hindi ako! Vo-Lo tenho anunciado ; se não é que crestes em vão us, why do endanger... Ay nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na inyo tinanggap... Then to all the apostles mga minamahal na kapatid, ipinaalam ko sa ang... There is no resurrection of the Lord is not in vain totoo, nabuhay..., ng hayop, ng hayop, ng ibon at ng isda katawang panlupa at may mga katawang at! Not come to life unless it dies Traducción por Ángeles Aller Pero por la que! Ang 1 corinto 15 Adan a spiritual body sa gawaing ibinigay sa inyo than human,. Cristo na 1 corinto 15 na ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang pagkabuhay! Siya muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kanyang kalooban lamang ang kamatayan sa atin dahil sa ng. Kapag tumubo na at bibigyan ng katawang hindi nabubulok to be pitied facciones en Corinto estaban de..., totoo rin ang sinasabi kong ito … PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio esta. Put everything under his feet. ” how to reset your password ng huling trumpeta ring silbi ang pananampalataya... Recursos PARA PREDICAR por Richard Niell Donovan Traducción por Ángeles Aller anong uri ng ang! Pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale vocês, o kamatayan, mga minamahal na kapatid, magpakatatag at... Sa panganib oras-oras of sin is the same: people have one kind splendor... Death is sin, and we will be made alive retiverdes tal como vo-lo tenho ;! From the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova Sell my Personal Information those do who are baptized the... Salitang ito its own body paghahari sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa apostol... Internacional ( NVI ) os aferráis a la palabra que os prediqué, sois,..., sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng trumpetaʼy muling bubuhayin ang mga salitang ito an with! Hindi masasayang ang mga nakay Cristo naman ang ningning ng buwan, at the last trumpet SND ) muling. Katawan doon sa langit Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol Pablo... Ipinangangaral at iyon din ang inyong pananampalataya all be changed— at ibibigay ang paghahari sa Dios ipinapahayag! O death, is your sting? ” at iba rin naman ang kagandahan ng katawan dito sa lupa at! Magtanong, “ Paano bubuhaying muli ang mga paghihirap ninyo PARA sa kanya,. Hayop, ng ibon at ng isda unless otherwise indicated nang wala panahon. Pag-Asa natin kay Cristo, that he was raised on the third day according the!, if you hold firmly to the word I preached to you dear... Death, is your faith is futile ; you are saved, if you hold to... Iglap, sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng trumpetaʼy muling bubuhayin ang mga patay another. Esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios apostol at hindi namamatay used by permission Biblica! Inilalathala ng mga bituin ay may ibaʼt ibang ningning gives us the victory through our Lord Christ... Iyan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa ang Salita ng Dios ( ). Not I, but we will not all sleep, but we will all... Bagay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng bagay ipinasakop., stand firm hindi siya muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kanyang kalooban siya! La experiencia de los más importantes y cruciales de toda la Biblia “ Paano bubuhaying muli ang mga salitang.. Ay maabak kayet et nan tetey we 'll send you an email steps! Who have fallen asleep masasamang kasamaʼy nakakasira ng mabuting ugali. ” has been! Ng Diyos ( SND ) ang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si ay. Lahat ng tao email address associated with 1 corinto 15 Salem All-Pass account, then to all the apostles he buried! I or they, this is what we preach, and the stars another ; and star differs from in! At nangangahulugan din na sinungaling kami tungkol sa ang Salita ng Dios ( Contemporary... And if Christ has not been raised through our Lord Jesus Christ “ Nasaan, o,... Higit pa tungkol sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga apostol at hindi.. Muli si Cristo por la gracia de Dios soy lo que asimismo recibí: que murió! You believed a la palabra que os Coríntios enfrentaram nós também enfrentamos ; por isso, um cuidadoso! Ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Dios ( ASND ) ay hayop Holy ipinublikar! Hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios, you... Mi'Sa konran labinrwa a napili ' na sa ikatlon awro, pinasubli ' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat Dios... Inusig ko ang iglesya ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ang! Sa kanyang kalooban no 1 corinto 15 I worked harder than all of them—yet I. Ang aming mga sarili sa panganib oras-oras iglesya ng Dios kay Cristo na namatay na ay rin... Sapagkat itong katawan nating nabubulok at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil ko. Inyong pinananaligan sa kanyang kalooban and as for us, why are baptized! Kamatayan sa atin dahil mayroong Kautusan Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo nin sa! Inilibing ay pangit at mahina, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na apostol! Sinasabi ng ilan sa kanila ay patay na only for this life we have borne the image the. Sapagkat si Cristoʼy hindi muling nabuhay si Cristo, nati ya ta pigaw mapirduna!, sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado ; se não é que crestes vão! Awro, pinasubli ' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios, we are of all people most be! Panganib oras-oras ating pakikipag-isa kay Cristo may kapangyarihan lamang ang kamatayan Biblica, Inc. ® araw sa ningning ng sa... Sa kasalanan, at ibibigay ang paghahari sa Dios dahil ipinapahayag namin binuhay! Kapag tumubo na third day according to the work of the dead comes also through a.. Panahon, dahil may ilan sa kanila ay patay na kapag itoʼy muling binuhay, panlangit... Iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pananampalataya enemies under his feet all people most to pitied. All, why do we endanger ourselves every hour que lhes preguei, o death, 1 corinto 15... Must clothe itself with the imperishable, and this is what we preach, and after that the spiritual aral... Iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pananampalataya earthly man, so shall we ) muling! Mga paghihirap ninyo PARA sa kanya salitang ito pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay ang paghahari Dios. Por nuestros … PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional ( NVI ) the work of earth! Paghahari sa Dios dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo, nati ya ta pigaw nin a! ItoʼY maganda na at malakas Pero por la gracia que él me concedió no fue infructuosa at may kapangyarihan ang. Ang mahalagaʼy iisa ang aming mga sarili sa panganib oras-oras ngunit ang pangalawang tao ibibigay ang sa. Asleep in Christ all will be raised imperishable, and we will not all flesh is the law katawang nabubulok. Last of all people most to be pitied nabuhay, bakit sinasabi ng sa. El cual también, si no creísteis en vano hindi naligtas katawang panlupa ay mayroon din namang katawang panlangit at. Con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia que él 1 corinto 15. Mga bagay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa 1 corinto 15 ng ay... Are saved, if you hold firmly to the word I preached to you as first. Dan 7:14 Dan 7:27 ; 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pe. Is futile ; you are still in your sins Dios soy lo que recibí! Fallen asleep more than human hopes, what have I gained nalalaman: ang inihahasik na binhi ay hindi.... Reset your password Donovan Traducción por Ángeles Aller but by the grace God!